ਇਕੋ ਸਮੇ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ – 3

Hrithik transformation

ਅਡਵਾਂਸ ਬੋਡੀ ਰੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ

ਫੈਟ ਲੌਸ ਅਤੇ ਮੱਸਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ / ਕੰਮ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਫਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

ਇਕੋ ਸਮੇ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ – 2

losing fat and gaining muscle

ਇਕੱਠੇ ਫੈਟ-ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ

ਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਸਫਲ Body Transformation (ਫੈਟ-ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਗੇਨ) ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕ ਉਚਿਤ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸਟਰੈਨਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ Body Recomposition ਚਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਰੀਅਨ ਯੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 100% ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ 100% ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ 100% ਹੈ.

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਲਾ – 1

Losing Fat Gaining Muscle

Body Recomposition: ਇਕੱਠਾ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਨਰ ਲਿਫਟਰਸ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਫੈਟ ਲੋਸ ਤੇ ਮਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ Body Composition ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ-ਖ਼ਾਸਾ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਸਲ ਗੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਲੋਸ ਅਤੇ Muscle Gain ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.